телефон за цялата страна:
0700 10 677

 

Ассист ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0235-C01 Развитие на управленския капацитет и растеж (върни се назад)

АССИСТ ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0235-C01 - Развитие на управленския капацитет и растеж в АССИСТ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги по ОП "Иновации и Конкурентноспособност" 2014-2020.

Обща стойност на проекта е 556 958,81 лв.

Проектът предвижда специализирани услуги за реинженеринг на бизнес процесите във фирмата и насърчаване на използването на ИКТ.Внедряване и сертифициране на фирмата по ISO 140001:2004, 27001:2013 и ресертифициране по ISO 9001:2015.

Въвеждане на ИКТ базиран софтуер - интегрирана ERP система за управление на бизнес процесите в предприятието. Проектът цели да внедри  система за сервиз на съоръжения с обхват 3000 артикул и разработване на сервизни центрове у нас и Западните Балкани, блазиран на европейската нормативна база за регулярна поддръжка на автоматизирани врати и системи за контрол на достъпа. Срокът на изпъленние на проекта е 18 месеца.